Anlagen
  
  
  
  
  
+43 (0)316 380 - 1591ub.mediathek@uni-graz.at
  
+43 (0)316 380 - 2638, 2447, 2444ub.germanistik@uni-graz.at
  
+43 (0)316 380 - 3125ub.sosa@uni-graz.at
  
+43 (0)316 380 - 1259ub.resowi@uni-graz.at
  
+43 (0)316 380 - 3621, 3620ub.wall@uni-graz.at